Datos da Responsable

Identidade do Responsable: Isabel Arias Fernández

Nome comercial: Housingcoruna.com

NIF/CIF: 09760899 K Dirección: Avd. de Oza, 16 15006 A Coruña Correo electrónico: isabel@housingcoruna.com

 

Neste espazo, o usuario, poderá atopar toda a información relativa aos termos e condicións legais que definen as relacións entre os usuarios e eu como responsable desta web. Como usuario, é importante que coñezas estes termos antes de continuar a túa navegación. housingcoruna.com (Isabel Arias Fernández) como responsable desta web, asumo o compromiso de procesar a información dos meus usuarios e clientes con plenas garantías e cumprir cos requisitos nacionais e europeos que regulan a recompilación e uso dos datos persoais dos meus usuarios. Esta web, por tanto, cumpre rigorosamente coa Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), e co Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, coñecido como o Regulamento de desenvolvemento da LOPD. Cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas ( RGPD), así como coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico ( LSSICE ó LSSI).

 

Condicións xerais de uso

As presentes Condicións Xerais regulan o uso (incluíndo o mero acceso) das páxinas de web, integrantes do sitio web de housingcoruna.com incluídos os contidos e servizos postos a disposición nelas. Toda persoa que acceda á web housingcoruna.com (“usuario”) acepta someterse ás Condicións Xerais vixentes en cada momento do portal housingcoruna.com.

 

Datos persoais que solicito e como o fago

Ler Política de Privacidade.

 

Compromisos e obrigacións dos usuarios

O usuario queda informado, e acepta, que o acceso á presente web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial con housingcoruna.com. Desta forma, o usuario comprométese a utilizar o sitio web, os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe e a orde pública. Queda prohibido o uso da web, con fins ilícitos ou lesivos, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web. Respecto dos contidos desta web, prohíbese: A súa reprodución, distribución ou modificación, total ou parcial, a menos que se conte coa miña autorización como lexítimo titular; Calquera vulneración dos dereitos do prestador ou do meu como lexítimo titular; A súa utilización para fins comerciais ou publicitarios. Na utilización da web housingcoruna.com o usuario comprométese a non levar a cabo ningunha conduta que puidese danar a imaxe, os intereses e os dereitos de housingcoruna.com ou de terceiros ou que puidese danar, inutilizar ou sobrecargar o portal tacande.net ou que impedise, de calquera forma, a normal utilización da web. Con todo, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos na internet non son enteiramente fiables e que, por tanto tacande.net non pode garantir a inexistencia de malware ou outros elementos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nos mesmos aínda que poño todos os medios necesarios e as medidas de seguridade oportunas para evitar a presenza destes elementos daniños.

 

Anuncios patrocinados, ligazóns de afiliados e publicidade

Esta web non ofrece aos usuarios contidos patrocinados, anuncios e/ou ligazóns de afiliados.

 

Medidas de seguridade

Os datos persoais comunicados polo usuario a housingcoruna.com poden ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva a Isabel Arias Fernández, asumindo este todas as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garanten a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas de acordo co establecido na normativa vixente en protección de datos. A comunicación entre os usuarios e housingcoruna.com utiliza unha canle segura, e os datos transmitidos son cifrados grazas a protocolos a https, por tanto, garanto as mellores condicións de seguridade para que a confidencialidade dos usuarios estea garantida.

 

Plataforma de resolución de conflitos

Poño tamén ao dispor dos usuarios a plataforma de resolución de litixios que facilita a Comisión Europea e que se atopa dispoñible na seguinte ligazón:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Dereitos de propiedade intelectual e industrial

O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de housingcoruna. com. Os contidos e imaxes que hai nesta web pertencen aos respectivos autores e, salvo que teñan unha licenza específica, están regulados baixo a licenza Creative Commons Recoñecemento- CompartirIgual 3.0 España. O usuario coñece e acepta que a totalidade do sitio web, contendo sen carácter exhaustivo o texto, software, contidos (incluíndo estrutura, selección, ordenación e presentación dos mesmos) podcast, fotografías, material audiovisual e gráficos, está protexida por marcas, dereitos de autor e outros dereitos lexítimos, de acordo cos tratados internacionais nos que España é parte e outros dereitos de propiedade e leis de España. No caso de que un usuario ou un terceiro consideren que se produciu unha violación dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual pola introdución dun determinado contido na web, deberá notificar dita circunstancia a housingcoruna. com indicando: • Datos persoais do interesado titular dos dereitos presuntamente infrinxidos, ou indicar a representación coa que actúa no caso de que a reclamación a presente un terceiro distinto do interesado. • Sinalar os contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa localización na web, a acreditación dos dereitos de propiedade intelectual sinalados e declaración expresa na que o interesado responsabilízase da veracidade das informacións facilitadas na notificación.

 

Ligazóns externas

As páxinas da web housingcoruna. com non proporciona ligazóns a outros sitios web.

 

Exclusión de garantías e responsable

Isabel Arias Fernández ( housingcoruna.com) non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de: • A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da web, ou dos seus servizos e contidos; • A existencia de malware, programas maliciosos ou lesivos nos contidos; • O uso ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario a este Aviso Legal; • A falta de licitud, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos ao dispor dos usuarios no sitio web. • O prestador non se fai responsable baixo ningún concepto dos danos que puidesen dimanar do uso ilegal ou indeb.

 

Lei aplicable e xurisdición

Con carácter xeral as relacións entre housingcoruna. com cos usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes nesta web atópanse sometidas á lexislación e xurisdición españolas e aos tribunais da Coruña.

 

Contacto

No caso de que calquera usuario tivese algunha dúbida acerca destas Condicións legais ou calquera comentario sobre o portal tacande.net, por favor diríxase a isabel@housingcoruna.com.

 

O aviso legal foi actualizado o 27-11-2018.